Päiväkoti Laaksonpesä ryOpetussuunnitelma


Päiväkodilla on oma laadunhallintasuunnitelma, johon on kirjattuna, mitä laatu päiväkodissamme käytännössä tarkoittaa. Päiväkotimme henkilökunta on tehnyt varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma ensimmäisen hoitovuoden aikana ja sitä päivitetään vuosittain.

Esikoululaisille tehdään henkilökohtainen esiopetussuunnitelma. Se pohjautuu Opetushallituksen ja Espoon kaupungin antamiin yleisiin ohjeisiin. Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen vahvuudet ja tukea tarvitsevat alueet. Päiväkodilla on oma esiopetussuunnitelma, josta ilmenevät painotuksemme. Sisältöalueina ovat kieli ja vuorovaikutus, matematiikka, luonto ja ympäristö, uskonto ja etiikka, liikunta ja terveys, musiikki, kädentaidot ja leikki. Opetus on kokonaisvaltaista ja leikinomaista.

Esikoululaiset saavat esiopetusta omassa ryhmässään. Pienimmät lapset ovat pääosin ikäryhmittäin Menninkäisissä ja Lilliputeissa.

Lasten kanssa tehdään vuoden aikana retkiä eri kohteisiin. Syksyllä ja keväällä on metsäretkiä ja retkiä lähipuistoihin. Lisäksi tehdään retkiä mm. teattereihin, elokuviin, konsertteihin, museoihin ja erilaisiin tapahtumiin. Yhteistyötä tehdään lähikoulun (Jupperin koulu) ja lähipäiväkotien kanssa.

Mikäli jollain lapsella ilmenee erityistä tukea ja ohjausta vaativia ongelmia, keskustelemme vanhempien kanssa. Henkilökunta ohjaa tarvittaessa neuvolan kanssa yhteistyössä perhettä hakemaan tukea alan asiantuntijoilta.

Henkilökunta arvioi, suunnittelee ja kehittää toimintaansa ja kokoontuu kerran kuukaudessa yhdessä pohtimaan tavoitteiden toteutumista, tulevia ohjelmia sekä omia menettelytapojaan ja toiminnan käytännön järjestelyjä.


Yhteistyö vanhempien kanssa


Vanhempainiltoja järjestetään n. kaksi kertaa vuodessa. Kunkin lapsen vanhempien kanssa käydään kehityskeskustelu vähintään kerran vuodessa. Lapsille tehdään yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma ja 6-vuotiaille esiopetussuunnitelma. Lasta tuotaessa tai haettaessa vaihdetaan kuulumisia mm. lapsen päivän sujumisesta. Tietoa viikko-ohjelmista ym. välitetään myös reissuvihkon/sähköpostin välityksellä. Vanhemmat kutsutaan aamiaiselle lapsensa kanssa äitien- ja isänpäivänä. Kannatusyhdistys järjestää varainhankintatempauksia ja yhteisiä tilaisuuksia esim. joulumyyjäiset, syys- ja kevättalkoot sekä joitakin myyntitempauksia.

Yhteisiä tilaisuuksia ovat myös päiväkodin joulu- ja kevätjuhlat.

Päiväkoti Laaksonpesän kannatusyhdistys ry

Oppimiskäsitys


Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Oppimista tapahtuu koko ihmisen eliniän. Opetuksen tulee edetä lapsen kokemista ja hänelle tutuista asioista vähitellen vaikeampiin käsitteisiin ja haasteisiin. Henkilökunnan on otettava selvää lasten kehitystasosta ja tarpeista kyetäkseen suunnittelemaan ohjelman niin, että se tuntuu lapsesta kiinnostavalta ja mielekkäältä. Laaksonpesässä on koettu toimivana ratkaisu, että lapset toimivat ikäryhmissä. Leikillä on toiminnassa suuri merkitys. Lasten tulee saada osallistua toiminnan suunnitteluun ja tuntea tulevansa kuulluiksi. Jokaisen lapsen täytyy tuntea olevansa hyväksytty, ja häntä on tuettava löytämään omat vahvuutensa. Aikuinen kyselee ja motivoi lasta itse tutkimaan ja kokeilemaan. Lapsen tulee kokea onnistumista ja elämyksiä. Hänellä on oltava mahdollisuus oppia myös yrityksen ja erehdyksen kautta. Vapaaseen leikkiin on varattava riittävästi aikaa